Hulp op school 0-18 jaar

 

Onderwijs vormt een belangrijke basis voor kinderen en jongeren. Het  draagt ertoe bij dat zij kennis en vaardigheden opdoen om zelfstandig te kunnen functioneren in de samenleving en op de arbeidsmarkt. De schooltijd verloopt niet voor iedereen gemakkelijk. Als jeugdigen vastlopen of dreigen uit te vallen in het onderwijs, biedt Pactum tijdelijke hulp op school. Samen met kinderen, jongeren, hun ouders en school werken we aan oplossingen. Alles is erop gericht dat kinderen en jongeren zoveel mogelijk op eigen kracht meedraaien op school en een opleiding afronden.

 

Voor wie?
Pactum biedt hulp op school aan kinderen en jongeren van 4 tot 23 jaar. Hier kunnen allerlei redenen voor zijn: het gaat thuis niet goed, het contact met andere leerlingen en leerkrachten/docenten verloopt stroef, of er is sprake van faalangst. Bij jongeren speelt vaak spijbelgedrag en soms zijn er ook financiële problemen.

 

Wat houdt het in?
Preventie
De hulp op school is erop gericht om schooluitval te voorkomen. De hulpverleners van Pactum zijn aanwezig op school. Ze laten hun gezicht zien en leggen contact met jeugdigen, leerkrachten/docenten en zorgcoördinatoren. Daarnaast zet Pactum hulpverleners in voor deskundigheidsbevordering.

 

Individuele begeleiding
Soms is meer nodig om schooluitval te voorkomen en wordt een individueel begeleidingstraject gestart. Als het om kinderen gaat, maken ouders samen met de hulpverlener een plan, waarin het kind zoveel mogelijk wordt betrokken. Jongeren maken samen met de hulpverlener een plan. Daarin staat wat de jongere wil bereiken en hoe hij of zij hieraan gaat werken. Ouders hebben altijd een zo actief mogelijke rol en inbreng. De hulpverlener voert gesprekken met het kind, de jongere, ouders en anderen uit hun netwerk over de ontwikkeling die zij doormaken en stemt ook af met school over een goede begeleiding. Stap voor stap werken we samen aan de gestelde doelen en zoeken we naar de aanpak die het beste werkt.

 

Sociale vaardigheidstrainingen
Jongeren tussen de 12 en 18 jaar die problemen ervaren bij het functioneren in sociale situaties, kunnen deelnemen aan vaardigheidstrainingen. De trainingen hebben als doel de jongere cognitieve en sociale vaardigheden te leren. De inhoud hangt af van specifieke vragen en de individuele leerdoelen van de jongeren. In de trainingen worden jongeren aangesproken op hun eigen krachten en kwaliteiten. Zij ervaren hoe zij invloed kunnen uitoefenen op wat er om hen heen gebeurt door dingen anders aan te pakken. Pactum biedt sociale vaardigheidstrainingen zowel individueel als in groepsverband aan.

 

Girls’ Talk
Girls’ Talk is een groepsprogramma voor meiden van 13 tot 19 jaar. Doel van het programma is om seksualiteit bespreekbaar te maken en de weerbaarheid van tienermeiden te vergroten. Ook is Girls’ Talk erop gericht bij te dragen aan een positiever zelfbeeld. Tijdens de groepsbijeenkomsten komen allerlei onderwerpen aan bod die meiden bezighouden: vriendjes, verkering, seks en voorbehoedsmiddelen, maar ook pesten, internet en jezelf laten zien op social media. In een veilige, vertrouwde omgeving kunnen meiden van dezelfde leeftijd onder deskundige begeleiding intieme, prettige en minder prettige ervaringen uitwisselen. Daarbij wordt gewerkt met uiteenlopende werkvormen en oefeningen.

 

Wat is het resultaat?
Hulp op school is erop gericht om de patronen te doorbreken waarin het kind of de jongere is vastgelopen. De jeugdige voelt zich gesteund, krijgt meer zelfvertrouwen en gaat naar school. Het contact en de communicatie met anderen verloopt beter. Kinderen, jongeren, hun ouders en leerkrachten/docenten ontwikkelen nieuwe vaardigheden. Ouders en leerkrachten/docenten weten hoe zij het kind of de jongere kunnen opvoeden of begeleiden.

 

De hulpverleners van Pactum zijn aanwezig op school en werken daar nauw samen met leraren, mentoren, de zorgcoördinator en leerplichtambtenaar. Hierdoor leveren we ook een stimulerende, aanvullende bijdrage aan de interne schoolstructuur.

 

Hoe lang duurt het?
Hulp op school is altijd tijdelijk. Hulpverleners van Pactum zijn het hele schooljaar aanwezig op school. De hulpverlening varieert van een incidenteel adviesgesprek tot een intensiever individueel begeleidingstraject. De begeleiding stopt als kinderen, jongeren en hun ouders – met steun van leerkrachten/docenten en anderen in hun omgeving – hun doelen hebben bereikt.

 

> terug naar overzicht hulpvormen